ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาเขต -
คณะ เกษตรศาสตร์
ภาควิชา ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร (Agricultural Economics and Agricultural Extension)

ข้อมูลทั่วไป

รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท
ภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy (Agricultural Extension and Rural Development)
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท)
ชื่อย่อ  : ปร.ด. (ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท) (ภาคปกติ)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Doctor of Philosophy (Agricultural Extension and Rural Development)
ชื่อย่อ  : Ph.D. (Agricultural Extension and Rural Development)
วิชาเอก
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 54 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ ปริญญาเอก แบบ 2.1
ภาษาที่ใช้ ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
การรับเข้าศึกษา นักศึกษาต่างชาติ
นักศึกษาไทย
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ที่ ชื่อ – สกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
และเลขประจําตัวประชาชน
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา)
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
ภาระงานสอน/สัปดาห์
ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุงหลักสูตร
ตรี บศ. ตรี บศ.
1 รศ.ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ์
3.5 1.5 3.5 1.5
2 รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ Ph.D.
University of Western Sydney
1.5 3.5 1.5 3.5
3 ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล Ph.D.
Wageningen University
3 7.5 1.5 7.5
4 ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม Dr.sc.agr.
University of Hohenheim
3.2 2 3.2 2
5 ผศ.ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน Ph.D
Oregon State University
6 3 6 3

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ที่ ชื่อ – สกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
และเลขประจําตัวประชาชน
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา)
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
ภาระงานสอน/สัปดาห์
ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุงหลักสูตร
ตรี บศ. ตรี บศ.
1 รศ.ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ์
3.5 1.5 3.5 1.5
2 รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ Ph.D.
University of Western Sydney
1.5 3.5 1.5 3.5
3 ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล Ph.D.
Wageningen University
3 7.5 1.5 7.5

 

ใช้สำหรับปีการศึกษา
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2557 ภาคเรียนที่ 1
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2557 ภาคเรียนที่ 2
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2558 ภาคเรียนที่ 1
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2558 ภาคเรียนที่ 2