หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาเขต -
คณะ เกษตรศาสตร์
ภาควิชา ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ (Animal Science and Aquaculture)

ข้อมูลทั่วไป

รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Animal Science
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตวศาสตร์)
ชื่อย่อ  : วท.ม.(สัตวศาสตร์) แผน ก
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Master of Science (Animal Science)
ชื่อย่อ  : M.S. (Animal Science)
วิชาเอก
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 37 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ ปริญญาโท แผน ก.
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
การรับเข้าศึกษา นักศึกษาต่างชาติ
นักศึกษาไทย
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ที่ ชื่อ – สกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
และเลขประจําตัวประชาชน
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา)
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
ภาระงานสอน/สัปดาห์
ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุงหลักสูตร
ตรี บศ. ตรี บศ.
1 รศ.เพทาย พงษ์เพียจันทร์ วท.ม.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2.1 13.3 17 16
2 รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ Ph.D.
Ehime University
5.6 13 6 16
3 อ.ดร.จิรวัฒน์ พัสระ Dr. Agr.
Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
2.1 0 6 16
4 ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ Dr. Agr. (Animal Molecular Genetics)
Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
2.1 0 6 16
5 รศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2.1 0 6 16

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ที่ ชื่อ – สกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
และเลขประจําตัวประชาชน
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา)
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
ภาระงานสอน/สัปดาห์
ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุงหลักสูตร
ตรี บศ. ตรี บศ.
1 รศ.เพทาย พงษ์เพียจันทร์ วท.ม.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2.1 13.3 17 16
2 รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ Ph.D.
Ehime University
5.6 13 6 16
3 อ.ดร.จิรวัฒน์ พัสระ Dr. Agr.
Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
2.1 0 6 16

 

ใช้สำหรับปีการศึกษา
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2555 ภาคเรียนที่ 1
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2556 ภาคเรียนที่ 1
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2557 ภาคเรียนที่ 1
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2557 ภาคเรียนที่ 2
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2558 ภาคเรียนที่ 1
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2558 ภาคเรียนที่ 2