ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาเขต -
คณะ เกษตรศาสตร์
ภาควิชา ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ (Animal Science and Aquaculture)

ข้อมูลทั่วไป

รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy (Animal Science)
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สัตวศาสตร์)
ชื่อย่อ  : ปร.ด. (สัตวศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Doctor of Philosophy (Animal Science)
ชื่อย่อ  : Ph.D. (Animal Science)
วิชาเอก
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ ปริญญาเอก แบบ 1.1
ปริญญาเอก แบบ 1.2
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
การรับเข้าศึกษา นักศึกษาไทย
นักศึกษาต่างชาติ
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ที่ ชื่อ – สกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
และเลขประจําตัวประชาชน
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา)
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
ภาระงานสอน/สัปดาห์
ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุงหลักสูตร
ตรี บศ. ตรี บศ.
1 รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ Ph.D.
Ehime University
5.6 13 6 16
2 ผศ.ดร.ณัฐพล จงกสิกิจ Dr.sc.agr
Georg-August University
5.6 16 6 22
3 อ.ดร.จิรวัฒน์ พัสระ Dr. Agr.
Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
2.1 0 6 16
4 ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ Dr. Agr. (Animal Molecular Genetics)
Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
2.1 0 6 16
5 รศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2.1 0 6 16

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ที่ ชื่อ – สกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
และเลขประจําตัวประชาชน
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา)
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
ภาระงานสอน/สัปดาห์
ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุงหลักสูตร
ตรี บศ. ตรี บศ.
1 รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ Ph.D.
Ehime University
5.6 13 6 16
2 ผศ.ดร.ณัฐพล จงกสิกิจ Dr.sc.agr
Georg-August University
5.6 16 6 22
3 อ.ดร.จิรวัฒน์ พัสระ Dr. Agr.
Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
2.1 0 6 16

 

ใช้สำหรับปีการศึกษา
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2557 ภาคเรียนที่ 1
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2557 ภาคเรียนที่ 2
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2558 ภาคเรียนที่ 1
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2558 ภาคเรียนที่ 2