หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาเขต -
คณะ เกษตรศาสตร์
ภาควิชา ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร (Agricultural Economics and Agricultural Extension)

ข้อมูลทั่วไป

รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Agricultural Economics
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
ชื่อย่อ  : วท.บ.(เศรษฐศาสตร์เกษตร)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Agricultural Economics)
ชื่อย่อ  : B.S. (Agricultural Economics)
วิชาเอก -
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 140 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
การรับเข้าศึกษา นักศึกษาต่างชาติ
นักศึกษาไทย
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ที่ ชื่อ – สกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
และเลขประจําตัวประชาชน
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา)
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
ภาระงานสอน/สัปดาห์
ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุงหลักสูตร
ตรี บศ. ตรี บศ.
1 รศ.ไพฑูรย์ รอดวินิจ วท.ม.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6 6 6 7
2 ผศ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์ Dr.sc.agr.
Hohenheim University
6 6 6 6
3 รศ.ดุษฎี ณ ลำปาง วท.ม.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4 4.5 4 4.5
4 รศ.รำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย M.Ed.
University of Manchester
4.5 3 4.5 3
5 อ.จามจุรี โสตถิกุล วท.ม.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 6 6 6

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ที่ ชื่อ – สกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
และเลขประจําตัวประชาชน
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา)
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
ภาระงานสอน/สัปดาห์
ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุงหลักสูตร
ตรี บศ. ตรี บศ.
1 รศ.ไพฑูรย์ รอดวินิจ วท.ม.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6 6 6 7
2 ผศ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์ Dr.sc.agr.
Hohenheim University
6 6 6 6

 

ใช้สำหรับปีการศึกษา
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2554 ภาคเรียนที่ 1
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2554 ภาคเรียนที่ 2
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2555 ภาคเรียนที่ 1
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2555 ภาคเรียนที่ 2
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2556 ภาคเรียนที่ 1
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2556 ภาคเรียนที่ 2
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2557 ภาคเรียนที่ 1
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2557 ภาคเรียนที่ 2
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2558 ภาคเรียนที่ 1
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2558 ภาคเรียนที่ 2