หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาเขต -
คณะ เกษตรศาสตร์
ภาควิชา ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร (Agricultural Economics and Agricultural Extension)

ข้อมูลทั่วไป

รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
ภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Agricultural Economics
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
ชื่อย่อ  : วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Master of Science (Agricultural Economics)
ชื่อย่อ  : M.S. (Agricultural Economics)
วิชาเอก
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ ปริญญาโท แผน ก.
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
การรับเข้าศึกษา นักศึกษาไทย
นักศึกษาต่างชาติ
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ที่ ชื่อ – สกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
และเลขประจําตัวประชาชน
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา)
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
ภาระงานสอน/สัปดาห์
ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุงหลักสูตร
ตรี บศ. ตรี บศ.
1 รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์ Ph.D.
Michigan State University
6 6 6 6
2 ผศ.ดร.กมล งามสมสุข Ph.D.
University of the Phlippines at Los Banos
6 6 6 6
3 ผศ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ Ph.D.
University of Hohenheim
6 6 6 6
4 อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข Ph.D.
Mississippi State University
6 3 6 3
5 ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล Doctor of Technical Science
Asian Institute of Technology (AIT)
6 3 6 3

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ที่ ชื่อ – สกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
และเลขประจําตัวประชาชน
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา)
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
ภาระงานสอน/สัปดาห์
ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุงหลักสูตร
ตรี บศ. ตรี บศ.
1 รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์ Ph.D.
Michigan State University
6 6 6 6
2 ผศ.ดร.กมล งามสมสุข Ph.D.
University of the Phlippines at Los Banos
6 6 6 6
3 ผศ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ Ph.D.
University of Hohenheim
6 6 6 6

 

ใช้สำหรับปีการศึกษา
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2555 ภาคเรียนที่ 1
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2555 ภาคเรียนที่ 2
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2556 ภาคเรียนที่ 1
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2556 ภาคเรียนที่ 2
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2557 ภาคเรียนที่ 1
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2557 ภาคเรียนที่ 2
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2558 ภาคเรียนที่ 1
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2558 ภาคเรียนที่ 2