วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาเขต -
คณะ เกษตรศาสตร์
ภาควิชา ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร (Agricultural Economics and Agricultural Extension)

ข้อมูลทั่วไป

รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
ภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Agribusiness
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจเกษตร)
ชื่อย่อ  : วท.ม.(ธุรกิจเกษตร)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Master of Science (Agribusiness)
ชื่อย่อ  : M.S. (Agribusiness)
วิชาเอก
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ ปริญญาโท แผน ข.
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
การรับเข้าศึกษา นักศึกษาไทย
นักศึกษาต่างชาติ
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ที่ ชื่อ – สกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
และเลขประจําตัวประชาชน
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา)
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
ภาระงานสอน/สัปดาห์
ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุงหลักสูตร
ตรี บศ. ตรี บศ.
1 ศ.ดร.อารี วิบูลย์พงศ์ Ph.D.
University of Illinois
6 6 6 6
2 รศ.ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล Ph.D.
University of New England
6 6 6 6
3 รศ.พิกุล โค้วสุวรรณ์
6 6 6 6
4 รศ.ดร.พัฒนา เจียรวิริยะพันธ์ Ph.D.
University of Florida
6 6 6 6
5 ผศ.ศรัณย์ อารยะรังสฤษฎ์ วท.ม.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6 6 6 6

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ที่ ชื่อ – สกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
และเลขประจําตัวประชาชน
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา)
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
ภาระงานสอน/สัปดาห์
ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุงหลักสูตร
ตรี บศ. ตรี บศ.
1 ศ.ดร.อารี วิบูลย์พงศ์ Ph.D.
University of Illinois
6 6 6 6
2 รศ.ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล Ph.D.
University of New England
6 6 6 6
3 รศ.พิกุล โค้วสุวรรณ์
6 6 6 6

 

ใช้สำหรับปีการศึกษา
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2556 ภาคเรียนที่ 1
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2556 ภาคเรียนที่ 2
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2557 ภาคเรียนที่ 1
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2557 ภาคเรียนที่ 2
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2558 ภาคเรียนที่ 1
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2558 ภาคเรียนที่ 2