วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาเขต -
คณะ เกษตรศาสตร์
ภาควิชา

ข้อมูลทั่วไป

รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Agricultural Systems Management (International Program)
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการระบบเกษตร)
ชื่อย่อ  : วท.ม.(การจัดการระบบเกษตร)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Master of Science (Agricultural Systems Management)
ชื่อย่อ  : M.S. (Agricultural Systems Management)
วิชาเอก
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 38 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ ปริญญาโท แผน ก.
ภาษาที่ใช้ ภาษาอังกฤษ
การรับเข้าศึกษา นักศึกษาต่างชาติ
นักศึกษาไทย
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ที่ ชื่อ – สกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
และเลขประจําตัวประชาชน
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา)
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
ภาระงานสอน/สัปดาห์
ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุงหลักสูตร
ตรี บศ. ตรี บศ.
1 รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์ Ph.D.
Michigan State University
0 6 0 6
2 ศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช Ph.D.
University of Hawaii at Manoa
3 9 3 6
3 รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา Ph.D.
University of California
3 10 3 10
4 ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ Ph.D.
University of Hawaii at Manoa
6 13 6 13.5
5 ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล Ph.D.
Wageningen University
9 15 9 15

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ที่ ชื่อ – สกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
และเลขประจําตัวประชาชน
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา)
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
ภาระงานสอน/สัปดาห์
ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุงหลักสูตร
ตรี บศ. ตรี บศ.
1 รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์ Ph.D.
Michigan State University
0 6 0 6
2 ศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช Ph.D.
University of Hawaii at Manoa
3 9 3 6
3 รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา Ph.D.
University of California
3 10 3 10

 

ใช้สำหรับปีการศึกษา
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2555 ภาคเรียนที่ 1
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2555 ภาคเรียนที่ 2
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2556 ภาคเรียนที่ 1
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2556 ภาคเรียนที่ 2
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2557 ภาคเรียนที่ 1
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2557 ภาคเรียนที่ 2
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2558 ภาคเรียนที่ 1
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2558 ภาคเรียนที่ 2