วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเกษตรยั่งยืนและการจัดการลุ่มน้ำแบบบุรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาเขต -
คณะ เกษตรศาสตร์
ภาควิชา

ข้อมูลทั่วไป

รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเกษตรยั่งยืนและการจัดการลุ่มน้ำแบบบุรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Sustainable Agriculture and Integrated Watershed Management (International Program)
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การเกษตรยั่งยืนและการจัดการลุ่มน้ำแบบบูรณาการ)
ชื่อย่อ  : วท.ม.(การเกษตรยั่งยืนและการจัดการลุ่มน้ำแบบบูรณาการ)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Master of Science (Sustainable Agriculture and Integrated Watershed Management)
ชื่อย่อ  : M.Sc. (Sustainable Agriculture and Integrated Watershed Management)
วิชาเอก
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ ปริญญาโท แผน ก.
ภาษาที่ใช้ ภาษาอังกฤษ
การรับเข้าศึกษา นักศึกษาต่างชาติ
นักศึกษาไทย
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ที่ ชื่อ – สกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
และเลขประจําตัวประชาชน
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา)
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
ภาระงานสอน/สัปดาห์
ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุงหลักสูตร
ตรี บศ. ตรี บศ.
1 ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม Dr.sc.agr.
University of Hohenheim
6 3 6 3
2 ผศ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ Ph.D.
University of Hohenheim
6 6 6 6
3 อ.ดร.จิรวัฒน์ พัสระ Dr. Agr.
Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
6 17 6 17

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ที่ ชื่อ – สกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
และเลขประจําตัวประชาชน
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา)
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
ภาระงานสอน/สัปดาห์
ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุงหลักสูตร
ตรี บศ. ตรี บศ.
1 ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม Dr.sc.agr.
University of Hohenheim
6 3 6 3
2 ผศ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ Ph.D.
University of Hohenheim
6 6 6 6
3 อ.ดร.จิรวัฒน์ พัสระ Dr. Agr.
Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
6 17 6 17

 

ใช้สำหรับปีการศึกษา
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2556 ภาคเรียนที่ 1
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2557 ภาคเรียนที่ 1
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2557 ภาคเรียนที่ 2
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2558 ภาคเรียนที่ 1
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2558 ภาคเรียนที่ 2