หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาเขต -
คณะ เกษตรศาสตร์
ภาควิชา ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช (Entomology and Plant Pathology)
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ (Plant Science and Natural Resources)
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร (Agricultural Economics and Agricultural Extension)
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ (Animal Science and Aquaculture)

ข้อมูลทั่วไป

รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Agriculture
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
ชื่อย่อ  : วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Agriculture)
ชื่อย่อ  : B.S. (Agriculture)
วิชาเอก
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 136 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
การรับเข้าศึกษา นักศึกษาต่างชาติ
นักศึกษาไทย
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ที่ ชื่อ – สกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
และเลขประจําตัวประชาชน
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา)
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
ภาระงานสอน/สัปดาห์
ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุงหลักสูตร
ตรี บศ. ตรี บศ.
1 ผศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ Post Doc.
Georg Forster Research Fellowship, Alexander von Humboldt Foundation
6 5 6 5
2 ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ วท.ม.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6 0 6 0
3 อ.ประสิทธิ์ วัฒนวงศ์วิจิตร วท.ม.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3 0 3 0
4 ผศ.ดร.ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ
19.5 0 19.5 0
5 ผศ.พรสุข ชัยสุข วท.ม.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20 1.5 20 1.5

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ที่ ชื่อ – สกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
และเลขประจําตัวประชาชน
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา)
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
ภาระงานสอน/สัปดาห์
ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุงหลักสูตร
ตรี บศ. ตรี บศ.
1 ผศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ Post Doc.
Georg Forster Research Fellowship, Alexander von Humboldt Foundation
6 5 6 5
2 ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ วท.ม.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6 0 6 0

 

ใช้สำหรับปีการศึกษา
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2556 ภาคเรียนที่ 1
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2556 ภาคเรียนที่ 2
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2557 ภาคเรียนที่ 1
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2557 ภาคเรียนที่ 2
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2558 ภาคเรียนที่ 1
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2558 ภาคเรียนที่ 2
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2559 ภาคเรียนที่ 1
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2559 ภาคเรียนที่ 2