วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาเขต -
คณะ เกษตรศาสตร์
ภาควิชา ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช (Entomology and Plant Pathology)

ข้อมูลทั่วไป

รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา
ภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Entomology
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต กีฏวิทยา
ชื่อย่อ  : วท.ม. (กีฏวิทยา)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Master of Science (Entomology)
ชื่อย่อ  : M.S. (Entomology)
วิชาเอก -
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ ปริญญาโท แผน ก.
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
การรับเข้าศึกษา นักศึกษาไทย
นักศึกษาต่างชาติ
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น -
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา -

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ที่ ชื่อ – สกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
และเลขประจําตัวประชาชน
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา)
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
ภาระงานสอน/สัปดาห์
ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุงหลักสูตร
ตรี บศ. ตรี บศ.
1 รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์ ดษ.บ.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7.6 5.5 7.6 6.5
2 รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน Ph.D.
Kagoshima University
10.5 4 10.75 5.25
3 ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง Ph.D.
Kansas State University
6.98 7.25 6.98 8.25
4 ผศ.ดร.พัชรินทร์ ครุฑเมือง Dr.agr
Univeristy of Bonn
4.4 2.5 4.65 7.75
5 ผศ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ Ph.D. Agricultural Science
The United Graduate School, Gifu University
7.02 4.25 7.02 6.25

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ที่ ชื่อ – สกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
และเลขประจําตัวประชาชน
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา)
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
ภาระงานสอน/สัปดาห์
ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุงหลักสูตร
ตรี บศ. ตรี บศ.
1 รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์ ดษ.บ.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7.6 5.5 7.6 6.5
2 รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน Ph.D.
Kagoshima University
10.5 4 10.75 5.25
3 ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง Ph.D.
Kansas State University
6.98 7.25 6.98 8.25

 

ใช้สำหรับปีการศึกษา
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2556 ภาคเรียนที่ 1
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2556 ภาคเรียนที่ 2
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2557 ภาคเรียนที่ 1
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2557 ภาคเรียนที่ 2
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2558 ภาคเรียนที่ 1
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2558 ภาคเรียนที่ 2