วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาเขต -
คณะ เกษตรศาสตร์
ภาควิชา ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ (Plant Science and Natural Resources)

ข้อมูลทั่วไป

รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Soil Science and Natural Resource Management
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ)
ชื่อย่อ  : วท.ม.(ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Master of Science (Soil Science and Natural Resource Management)
ชื่อย่อ  : M.S. (Soil Science and Natural Resource Management)
วิชาเอก -
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ ปริญญาโท แผน ก.
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
การรับเข้าศึกษา นักศึกษาไทย
นักศึกษาต่างชาติ
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ที่ ชื่อ – สกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
และเลขประจําตัวประชาชน
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา)
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
ภาระงานสอน/สัปดาห์
ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุงหลักสูตร
ตรี บศ. ตรี บศ.
1 รศ.ดร.สุนทร คำยอง Ph.D.
Kyoto University
3 3 6 6
2 ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ Ph.D.
University of Canberra, ACT
4.5 3 4.5 6
3 ผศ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง Ph.D.
Mie University
3 3 3 3
4 ศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช Ph.D.
University of Hawaii at Manoa
1.5 4 1.5 4
5 อ.ดร.สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร Ph.D.
University of California at Berkeley
6 3 7.5 6

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ที่ ชื่อ – สกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
และเลขประจําตัวประชาชน
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา)
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
ภาระงานสอน/สัปดาห์
ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุงหลักสูตร
ตรี บศ. ตรี บศ.
1 รศ.ดร.สุนทร คำยอง Ph.D.
Kyoto University
3 3 6 6
2 ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ Ph.D.
University of Canberra, ACT
4.5 3 4.5 6
3 ผศ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง Ph.D.
Mie University
3 3 3 3

 

ใช้สำหรับปีการศึกษา
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2557 ภาคเรียนที่ 1
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2557 ภาคเรียนที่ 2
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2558 ภาคเรียนที่ 1
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2558 ภาคเรียนที่ 2