วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาเขต -
คณะ เกษตรศาสตร์
ภาควิชา ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ (Plant Science and Natural Resources)

ข้อมูลทั่วไป

รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy Program in Soil Science and Natural Resource Management
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ)
ชื่อย่อ  : ปร.ด.(ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Doctor of Philosophy (Soil Science and Natural Resource Management)
ชื่อย่อ  : Ph.D. (Soil Science and Natural Resource Management)
วิชาเอก
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ ปริญญาเอก แบบ 1.1
ปริญญาเอก แบบ 1.2
ปริญญาเอก แบบ 2.1
ปริญญาเอก แบบ 2.2
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
การรับเข้าศึกษา นักศึกษาไทย
นักศึกษาต่างชาติ
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ที่ ชื่อ – สกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
และเลขประจําตัวประชาชน
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา)
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
ภาระงานสอน/สัปดาห์
ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุงหลักสูตร
ตรี บศ. ตรี บศ.
1 รศ.ดร.สุนทร คำยอง Ph.D.
Kyoto University
3 3 6 6
2 ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ Ph.D.
University of Canberra, ACT
4.5 3 4.5 6
3 ผศ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง Ph.D.
Mie University
3 3 3 3
4 ศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช Ph.D.
University of Hawaii at Manoa
1.5 4 1.5 4
5 อ.ดร.สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร Ph.D.
University of California at Berkeley
6 3 7.5 6

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ที่ ชื่อ – สกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
และเลขประจําตัวประชาชน
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา)
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
ภาระงานสอน/สัปดาห์
ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุงหลักสูตร
ตรี บศ. ตรี บศ.
1 รศ.ดร.สุนทร คำยอง Ph.D.
Kyoto University
3 3 6 6
2 ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ Ph.D.
University of Canberra, ACT
4.5 3 4.5 6
3 ผศ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง Ph.D.
Mie University
3 3 3 3

 

ใช้สำหรับปีการศึกษา
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2557 ภาคเรียนที่ 1
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2557 ภาคเรียนที่ 2
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2558 ภาคเรียนที่ 1
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2558 ภาคเรียนที่ 2