หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาเขต -
คณะ เกษตรศาสตร์
ภาควิชา ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ (Plant Science and Natural Resources)

ข้อมูลทั่วไป

รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่
ภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Agronomy
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พืชไร่)
ชื่อย่อ  : วท.ม.(พืชไร่)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Master of Science (Agronomy)
ชื่อย่อ  : M.S. (Agronomy)
วิชาเอก
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ ปริญญาโท แผน ก.
ภาษาที่ใช้ ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
การรับเข้าศึกษา นักศึกษาต่างชาติ
นักศึกษาไทย
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น Washington University, Murdoch University, California State University, Chico., มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พืชไร่) / วท.ม. (พืชไร่)
Master of Science (Agronomy)/ M.S. (Agronomy)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ที่ ชื่อ – สกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
และเลขประจําตัวประชาชน
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา)
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
ภาระงานสอน/สัปดาห์
ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุงหลักสูตร
ตรี บศ. ตรี บศ.
1 รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย
10 6 10 6
2 รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด Ph.D.
University of Adelaide
7 15 7 18
3 รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา Ph.D.
University of California
1 15 1 15
4 ผศ.ดร.ต่อนภา ผุสดี Ph.D.
Chiang Mai University
5 ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ Dr. sc. agr.
Georg August University of Goettingen
6 3 6 6

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ที่ ชื่อ – สกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
และเลขประจําตัวประชาชน
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา)
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
ภาระงานสอน/สัปดาห์
ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุงหลักสูตร
ตรี บศ. ตรี บศ.
1 รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย
10 6 10 6
2 รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด Ph.D.
University of Adelaide
7 15 7 18
3 รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา Ph.D.
University of California
1 15 1 15

 

ใช้สำหรับปีการศึกษา
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2555 ภาคเรียนที่ 1
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2555 ภาคเรียนที่ 2
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2556 ภาคเรียนที่ 1
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2556 ภาคเรียนที่ 2
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2557 ภาคเรียนที่ 1
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2557 ภาคเรียนที่ 2
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2558 ภาคเรียนที่ 1
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2558 ภาคเรียนที่ 2