ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาเขต -
คณะ เกษตรศาสตร์
ภาควิชา ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ (Plant Science and Natural Resources)

ข้อมูลทั่วไป

รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน
ภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy (Horticulture)
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พืชสวน)
ชื่อย่อ  : ปร.ด.(พืชสวน)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Doctor of Philosophy (Horticulture)
ชื่อย่อ  : Ph.D. (Horticulture)
วิชาเอก
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ ปริญญาเอก แบบ 1.1
ปริญญาเอก แบบ 1.2
ปริญญาเอก แบบ 2.1
ปริญญาเอก แบบ 2.2
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
การรับเข้าศึกษา นักศึกษาไทย
นักศึกษาต่างชาติ
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ที่ ชื่อ – สกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
และเลขประจําตัวประชาชน
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา)
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
ภาระงานสอน/สัปดาห์
ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุงหลักสูตร
ตรี บศ. ตรี บศ.
1 ศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ Ph.D.
Oregon State University
4 3 4 3
2 ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสำราญจิต Ph.D.
Kinki University
5.5 3 5.5 3
3 ผศ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์ Ph.D.
Purdue University
3 1 1 2
4 รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ Ph.D.
University of Hawaii
5 1.5 5 1.5
5 ศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี Ph.D.
Niigata University
5 3 5 3

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ที่ ชื่อ – สกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
และเลขประจําตัวประชาชน
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา)
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
ภาระงานสอน/สัปดาห์
ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุงหลักสูตร
ตรี บศ. ตรี บศ.
1 ศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ Ph.D.
Oregon State University
4 3 4 3
2 ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสำราญจิต Ph.D.
Kinki University
5.5 3 5.5 3
3 ผศ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์ Ph.D.
Purdue University
3 1 1 2

 

ใช้สำหรับปีการศึกษา
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2556 ภาคเรียนที่ 1
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2556 ภาคเรียนที่ 2
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2557 ภาคเรียนที่ 1
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2557 ภาคเรียนที่ 2
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2558 ภาคเรียนที่ 1
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2558 ภาคเรียนที่ 2