วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาเขต -
คณะ เกษตรศาสตร์
ภาควิชา ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช (Entomology and Plant Pathology)

ข้อมูลทั่วไป

รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช
ภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Plant Pathology
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (โรคพืช)
ชื่อย่อ  : วท.ม.(โรคพืช)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Master of Science (Plant Pathology)
ชื่อย่อ  : M.S. (Plant Pathology)
วิชาเอก
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ ปริญญาโท แผน ก.
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
การรับเข้าศึกษา นักศึกษาไทย
นักศึกษาต่างชาติ
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ที่ ชื่อ – สกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
และเลขประจําตัวประชาชน
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา)
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
ภาระงานสอน/สัปดาห์
ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุงหลักสูตร
ตรี บศ. ตรี บศ.
1 ศ.ดร.ชัยวัฒน์ โตอนันต์ Ph.D.
Kinki University
12 11 12 11
2 รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล วท.ด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16.5 15 14 12
3 ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล Ph.D.
University of Bath
12 6 12 6
4 อ.ดร.สรัญยา วัลยะเสวี Ph.D.
Kagawa University
11.67 10 11.67 10
5 ผศ.ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (โรคพืช)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12 10 12 10

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ที่ ชื่อ – สกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
และเลขประจําตัวประชาชน
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา)
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
ภาระงานสอน/สัปดาห์
ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุงหลักสูตร
ตรี บศ. ตรี บศ.
1 ศ.ดร.ชัยวัฒน์ โตอนันต์ Ph.D.
Kinki University
12 11 12 11
2 รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล วท.ด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16.5 15 14 12
3 ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล Ph.D.
University of Bath
12 6 12 6

 

ใช้สำหรับปีการศึกษา
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2556 ภาคเรียนที่ 1
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2556 ภาคเรียนที่ 2
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2557 ภาคเรียนที่ 1
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2557 ภาคเรียนที่ 2
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2558 ภาคเรียนที่ 1
  • ปีการศึกษา พ.ศ.2558 ภาคเรียนที่ 2