Login to your account


ใช้ User Name และ Password เดียวกันกับรหัสการเข้าใช้ internet คณะ
กรุณาเข้าระบบจาก Internet Explorer 9 ขึ้นไป ,google Chrome ,Fire fox เท่านั้น
หากพบปัญหาการใช้งานระบบหรือมีข้อสงสัย กรุณาแจ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 4009 ต่อ 121