การประกันคุณภาพหลักสูตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญา จำนวนหลักสูตร
ปริญญาตรี 0
ปริญญาโท 0
ปริญญาเอก 0
รวม 0
ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
หลักสูตรสาขาวิชาเดียว
---- เกษตรศาสตร์ (ปริญญาตรี)
-------- กีฏวิทยา
-------- ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
-------- พืชไร
-------- พืชสวน
-------- โรคพืช
-------- ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
-------- สัตวศาสตร์
---- เศรษฐศาสตร์เกษตร
---- ธุรกิจเกษตร
หลักสูตรนานาชาติ
---- การจัดการระบบเกษตร
---- การเกษตรยั่งยืนและการจัดการลุ่มน้ำแบบบูรณาการ
รวม 0 หลักสูตร 0 หลักสูตร 0 หลักสูตร