รหัส 3 มิติ เลขครุภัณฑ์
รหัสสินทรัพย์ ชื่อสินทรัพย์
หน่วยนับ ราคา
ยี่ห้อ รุ่น
เลขเครื่อง ซื้อจาก
คุณลักษณะ ว/ด/ป ที่ได้รับ
ประเภท ประเภทงบประมาณ
วิธีซื้อ ที่ตั้ง -
ผู้ควบคุมดูแล หน่วยงานเจ้าของ
หมายเหตุอื่นๆ
สถานะปัจจุบัน
รูปภาพ

เก้าอี้.jpg
เอกสารแนบ
รายการย่อย
ผู้บันทึกข้อมูลล่าสุด เวลาที่บันทึก